Konverzija jedinica za merenje temperature

Konverzija jedinica za merenje temperature

Thermometar-web

Konverzija jedinica za merenje temperature

Prilikom gledanja kataloga i sajtova koji prodaju opremu i pribor u anglosaksonskim državama nailazimo na problem razumevanja jedinica za merenje dužine, težine, zapremine, veličine… te nam je potrebna tabela konverzije u naš merni sistem, da bi stekli pojam o čemu se radi.

U par nastavaka na OnlineMušičaru ćemo pokušati da vam rešimo taj problem tako što ćemo dati tabele konverzije. U ovom nastavku o merenju temperature.

digitalni-termometar-web

Merenje temperature
Konverzija jedinica

Često se srećemo s ovim pojmom u stvarnom životu i veoma nam je važan. Temperatura vazduha, temperatura vode, temperatura tela, … Šta je ustvari temperatura? Koje su jedinice za merenje?

temperature uporedjenje

Temperatura je toplotno stanje neke stvari. Ona zavisi o tome koliko toplote sadrži neko telo određene mase i pritiska. Temperatura ne može prelaziti sa tela na telo, nego prelazi toplota – a temperature se izjednačavaju. Temperatura tela ili sredine se meri termometrima.

Konverzija temperature iz Farenharta u stepene Celzijusa

SI jedinica za merenje temperature je kelvin (K), a postoji i još nekoliko jedinica koje ne pripadaju SI (stepen celzijusa – °C, stepen farenhajta – °F)… Najniža teoretski moguća temperatura je 0 K (-273.16 °C). Naziva se apsolutna nula.

t_3029065_da_li_znate_koje_sve_temperaturne_skale_postoje_admin_cool_v

Kelvin (K)
Jedinica apsolutne skale temperature u Međunarodnom sistemu mernih jedinica (SI). Definiše se kao 1/273,16 deo temperature trojne tačke vode. Skala je nazvana po engleskom fizičaru Vilijamu Tomsonu, lordu Kelvinu (William Thomson Baron Kelvin, 1824-1907). Na ovaj skali 0K je jednako apsolutnoj nuli (-273,16°C).

Celzijus (°C)
Temperaturna skala koju je 1742. uveo švedski fizičar i astronom Anders Calzijus (Anders Calsius, 1701-1744). Celzijus je razliku temperatura ključanja i mržnjenja vode podelio je na 100 stepeni, s tim što je za 0° uzeo temperaturu na kojoj se led topi, a za 100° temperaturu na kojoj voda ključa (pod normalnim atmosferskim pritiskom). Zbog podele ove skale na 100 stepeni na engleskom se ona zove i Centigrade temperature scale.

celzijus

 

1036886_1092thermometerFarenhajt (°F)
Skala za merenje temperature koja se zasniva na podeli od 180 delova između tačke mržnjenja i tačke ključanja vode. Po ovoj skali led se topi na 32°, a voda ključa na 212°. Skala potiče od nemačkog fizičara Farenhejta (Daniel Gabriel Fahrenheit, 1686-1736).
Između ostalog Farenhejt je usavršio temometar napunivši ga živom umesto alkoholom. Na originalnoj Faranhejtovoj skali 0° označava najveću zimu koja je zabeležena u Dancingu (Gdanjsk) 1709. 30° je tačka prelaska leda u vodu, 90° je normalna temperatura ljudskog tela, a 210° je temperatura na kojoj voda ključa. Kasnije su međutim ove vrednosti nešto ispravljene te po ovoj skali led prelazi u vodu na 32°, a voda u paru na 212°. Sve do sedamdesetih godina XX veka Farenhajtova skala se koristila u zemljama engleskog govornog područja. Danas su međutim i te zemlje uglavnom prihvatile merenje temperature po Celzijusu, mada …

 

Postoje još skale Reomir i skale Renkin, ali se manje koriste!

08oct99a

 

Konverzija jedinica (formule za računanje):

°C = K – 273,15
°C = 5/9 (°F – 32)
K = °C + 273,15
°F = (9/5 x °C) + 32

U mobilnim aparatima postoje aplikacije koje vam mogu pomoći u konverziji jedinica za merenje temperature

Konverzija u mobilnim aparatima web

Priredio IK/onlineMušičar

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

*