Sve sam naučio sam!

Sve sam naučio sam!

Valerio glava web 0

Intervju: Svetski prvak u mušičarenju Valerio Santi Amantini

Sve sam naučio sam!

Valerio Santi Amantini je dvostruki individualni svetski prvak u veoma zahtevnoj disciplini – mušičarenje. Ove godine na svetskom prvenstvu u Norveškoj je bio opet najbolji, dok je sa timom osvojio srebrnu medalju.

Ima veliko iskustvo i odazvao se našem pozivu da nam da intervju.

 • Predstavite se našim čitaocima: lični podaci (ako želite) i čime se još bavite pored FF.
Valerio web 4
World champion – Gold medal as individual at the World Championship in Norway

Rođen sam u Đenovi 1963. a sada živim u Caremi, selu pored Aosta Valley Region (region Aosta doline). Oženjen sam Barbarom i imam dvoje dece: Viktoriju, 11 godina, i Frederika, 19 godina koji je već nastupao za Italijanski nacionalni tim na evropskom prvenstvu u ff 2013. god.

 

 • Ko je “krivac” što volite mušičariti? Prvi počeci. Ko vas je naučio pecati?

Kao dete živeo sam u Đenovi, gradu na obali mora, pa sam za vreme letnjih praznika posmatrao ribolovce i zatim sam pokušao da pecam, prvo na moru pa zatim na rekama i jezerima. U nameri da pecam na potocima Liguarije ponekad sam ustajao veoma rano i putovao po dva-tri sata autobusom. Sve tehnike sam naučio sam, za šta mi je trebalo dosta vremena: pa mi je iz tog razloga drago da se organizuju kursevi za nove mušičare kako bi savladali razne aspekte mušičarenja uz pomoć vodiča.

 

 • Koju od tehnika i taktika primenjujete kod pecanja.

Po mom mišljenju mušičar mora znati sve tehnike kako bi se snašao u svim situacijama: od suve mušice do nimfe, od strimera do mokre mušice, od potoka i reke do jezera.

Valerio web 9

 • Pribor i oprema koju koristite i preporuka za mlade. Ima te li sponzore?

Tinejdžerima bih savetovao da kupe jeftiniju opremu, jer je ff veoma zahtevna tehnika. U prvoj godini obično veoma teška i ponekad sa veoma zastrašujućim rezultatima: zbog toga, u koliko posustanu i ne budu želeli da nastave sa mušičarenjem bar neće potrošiti puno novca. U suprotnom, ukoliko budu želeli da nastave, onda mogu kupiti bolji pribor i opremu, prilagođenu njihovim omiljenim tehnikama.
Nakon što sam postao svetski šampion dobio sam nešto opreme od firmi koje me podržavaju, ali u ovom sportu nema finansijske podrške.

VM fluefiske 2013 Vefsna region

 • Koje su vam omiljene muhe ili grupe muha. Pravite li muhe na koje lovite?

Nemam omiljenu mušicu, sve ih koristim u zavisnosti od situacije i uvek sam u potrazi za novim rešenjima

 

 • Mušičarenje s obale, iz vode ili sa plovila (float tube, pontoon, čamac, …  ). Omiljeni tereni potoci, reke, jezera ili more na kojima pecate.

Volim sva mesta na kojima mogu da koristim različite tehnike. Imao sam mogućnost da živim u oblasti bogatoj vodama: velike reke i potoci, jezera u planinama, …

 

 • Kada najviše volite biti na vodi (mesec, doba dana, ujutro, po danu ili naveče)?

Na pecanje idem kad god je to moguće: vikendima ili predveče, kada završim sa poslom. Često idem sa sinom, koji je nasledio moju strast ka ribolovu. Svake sezone pronađem neko mesto gde mogu ići na pecanje u različitim situacijama.

 

 • Dosadašnji najveći uspesi, ulovi i opis ulova u mušičarenju.

Videti na kraju teksta.

Valerio web 2
Silver medal as member of the Italian Team at the World Championship in Norway
Valerio web 1
Silver medal as member of the Italian Team at the World Championship in Norway
podio-individuale web6
World champion – Gold medal as individual at the World Championship in Norway
titolo mondiale 2013 web
World champion – Gold medal as individual at the World Championship in Norway

 

 • Bavite li se fotografijom? Jeste li do sada imali neku izložbu?

Uživam u fotografisanju mesta na kojima pecam (pre svega planine, sneg, izlazak i zalazak sunca, …) i riba koje ulovim. Za mene svaka riba ima svoje posebne karakteristike vezane za samu vrstu, ali takođe i za mesto gde je odrasla, vrsta hrane, …

Dakle napravim mnogo fotografija, ali samo zadovoljstva radi!

VM fluefiske 2013 Vefsna region

VM fluefiske 2013 Vefsna region

 

 • Nije mi jasno, a voleo bih da znam. Kratak savet početnicima.

Za početnike, predlažem da idu na neki kurs u cilju pravilnog savladavanja tehnika na početku. Ja sam samouk, ali na ovaj način treba mnogo više vremena i takođe treba ispravljati vaše početne greške.

 

 • Šta mislite o pokretu C&R, mušičarskim revirima, ekologiji i zaštiti životne sredine?

U potpunosti se slažem sa C&R. Smatram da već na kursevima ff, kad podučavamo tehnikama, moramo uveriti počenike da ovo nije samo hobi, i da su ribolovci vrsta čuvara voda zato što su svakoga dana na vodi i mogu uticati na promene vezane sa zagađenjem I ostalim problemima. Ovo je posebno tačno da sa C&R čuvamo prirodnu sredinu.

 

 • Koji je vaš klub? Koliko dugo se takmičite? Vaši dosadašnji uspesi na takmičenjima i kupovima? Takmičenja u inostranstvu.

Ja sam osnivač – član i predsednik kluba “Stone Fly- Valle d’Aosta”.

Ovo je moj sportski CV: kao individualac, najvažnije titule su mi dve zlatne medalje na svetskim prvenstvima (Italija 2011. i Norveska 2013.) i srebrna medalja na svetskom prvenstvu u Sloveniji 2012. Kao član Italijanskog nacionalnog tima: zlato na svetskom prvenstvu u Italiji 2011, i tri zlatne medalje na evropskim prvenstvima (Francuska 2001., Norveška 2007. i Bosna i Hercegovina 2010.), i bronzana medalja na evropskom prvenstvu u Portugalu 2012.

Takođe imam i individualne i timske titule osvojene u Italiji na nacionalnim takmičenjima.

podio-individuale web4
World champion – Gold medal as individual at the World Championship in Norway
podio-individuale web3
World champion – Gold medal as individual at the World Championship in Norway second time!
podio-individuale web2
World champion – Gold medal as individual at the World Championship in Norway

 

 • Postoji li interes za takmičenje u vašoj državi? O ligi i protivnicima na takmičenjima.

Da, postoji određeni interes za takmičenja u ff, više u severnoj Italiji nego u južnim delovima, zbog velikih urbanih centara. Počeli smo sa lokalnim takmičenjima (svako u svojoj oblasti) iz kojih su birani takmičari za šampionat Italije. Takmičari koji su osvojili prva mesta na prvenstvu Italije imali su pravo nastupa za nacionalnu selekciju Italije.

 

 • Da li se nešto promenilo u vašem životu, od kada ste postali prvak?

Ne, u suštini moj se život nije promenio, ali nakon osvajanja druge svetske titule, više amatera (a ponekad i takmičara) postavlja mi pitanja i pita za moje mišljenje. Skoro sam primio pozive iz inostranstva da se pojavim na turnirima i na treninzima.

 

U ime svih čitalaca sa prostora EX YU hvala na datom intervjuu i puno uspeha u životu, na takmičenjima i dobro zdravlje. Hvala Valerio!

Priredio: Ivan Korhner

Prevod: Predrag Pašćan

 

__________________________________________________________________

——- English version ———

 

Interview: World champion fly-fishing Valerio Santi Amantini

Everything I've learned!

Valerio Santi Amantini is a double world champion in the individual very demanding discipline – fly fishing. This year at the world championships in Norway was again the best, and the team won the silver medal.
She has extensive experience and responded to our invitation to interview. Thank you Valerio!

 

 

Introduce yourself to our readers: personal data (if you want) and thus still do next FF.

– I was born in Genova in 1963 and now I live in Carema, a village next to the Aosta Valley Region. I’m married with Barbara and I have two children: Victoria, 11 years old, and Federico, 19 years old and already competitor in the Italian National Team in the European Fly-fishing Championships 2013.


• Who vas.je learned to love fly fishing? The beginnings. Who taught you to fish?

– When I was a child I lived in Genova, a town on the sea, so during my summer holidays I observed the fishers and then I tried to fish: before in the sea and after in the internal waters. In order to go fishing in the streamers of Liguria I sometimes woke up very early in the morning and travelled for two-three hours by bus. I learned by myself all techniques, spending so much time: for this reason I’m pleased of organizing courses to help the “new” fly fishers in learning the different aspects with a guide.


• Which of the techniques and tactics applied in fishing.

– In my opinion a fly fisher must know all techniques for facing all situations: from dry to nymph, from streamer to wet , from river to lake.


• Tools and equipment you use and recommendations for teens. You've got the sponsors?

– For teens I suggest to buy cheap equipment, because fly fishing is a demanding technique and the first year is usually quite hard and sometimes with scarce  results: thus, if they get tired and do not want to continue  they have not spent so much money. On the contrary, if they want to carry on, they can then buy better tools and equipment, according to the techniques they prefer. After having became world champion I have had some tools from some firms that support me, but in this sport there are not financial supports.


• What are your favorite flies or groups of flies. Pretend you fly on that hunting?

– I have no favourite flies, I use all of them according to the situation and I’m always looking for new dressings.


• Fly fishing from the shore, the water or the boat (float tube, pontoon, boat). Popular courts streams, rivers, lakes or the sea where seals.

– I like all places, where I can use all the different techniques. I have the chance of living in an area rich in waters: large rivers and streams, lakes in the mountains.


• When do you prefer to be on the water (month, time of day, morning, day or evening)?

– I go fishing any time it’s possible: in the week-ends or in the evening, when I finish working, I often go with my son, who has my same passion. In every season I find some place where I can go fishing, in different situations.


• The previous biggest successes, catch and description of catch fly-fishing.

– See on the end of text


• Are you into photography? Have you ever had an exhibition?

– I like taking photos of the places where a go fishing (first of all with particular environment: mountains, snow, dawn or sunset…) and of the fish I catch. For me every fish has its own characteristics according to the species but also to the place where it has grown, the kind of food…  So, I take many photos, but only for my pleasure.


• It is not clear to me, and I would like to know. Brief advice for beginners.

– For beginners, I suggest first of all of following the courses in order to learn from the onset the right techniques. I am a self-taught fisher, but in this way you need much more time and you have to correct your initial mistakes.


• What do you think of the move C & R, fly fishing the rivers, ecology and environmental protection?

– I absolutely agree with C & R: I think that already in the fly-fishing course, when we teach the techniques, we had to make the beginners understand that this is not only a hobby, and fishers are a sort of guardians of the waters because they are on the rivers every day and they can perceive the changes due to pollution or other problems. This is particularly true with C & R, that preserves the natural environment.


• What is your club? How long can compete? Your past successes in competitions and cups? Competition abroad.

– I am a founder-member and president of the club “Stone Fly- Valle d’Aosta”.

I send you herewith my sport curriculum: as individual, the most important titles are two gold medals (Italy 2011. and Norway 2013.) and the silver medal in Slovenia in 2012. at the Worlds; as Italian National Team, the gold medal in Italy 2011. at the Worlds, three gold medals at the Europeans (France 2001., Norway 2007. and Bosnia 2010.) and the bronze medal at the Europeans in Portugal 2012.

Then I have the individual and team titles I’ve won in Italy, in the national competitions.


• Is there an interest in the competition in your country? The league and opponents in competitions.

– Yes, there is a certain interest in the fly-fishing competition, more in Northern Italy than in the southern area, also because of the great urban centres. We begin with local competitions (in his own province) that select the competitors for the Italian Championship. The competitors who gain the first places in the Italians have the right to accede to the National Italian Team.


• Do something changed in your life, when you become a champion?

– No, in the substance my life has not changed but, in particular after this second World Champion title, more amateurs (and sometimes also competitors) do me some questions and ask for my opinion. I have recently received some invitations abroad for trophies or trainings, too.

• On behalf of all readers of the space EX YU thanks to given an interview and a lot of success in life, in competitions and in good health.
Tnx Valerio!

 

——————————————————————–

SPORT CAREER (sportski rezultati u dugoj karijeri)

1993. – Bronze medal at the Italian Championship for Teams on the Cellina river

1994. – First entry in the “ Club Azzurro” (group of selection for the Italian Team)

1995. – Winner of the “Club Azzurro” Competition

1996. – Winner of the “Club Azzurro” Competition

1998. – Gold medal at the Italian Championship for Teams on the Volturno river (Isernia)

1999. – Bronze medal at the Italian Championship for Teams on the Sesia river

– Bronze medal at the Individual Italian Championship on “La Sirenetta” lake at Savigliano (Cuneo).

2000. – Bronze medal at the Italian Championship for Teams on the Melezzo river (Verbania)

2001. – First entry in the Italian National Team

– Gold medal as member of the Italian Team at the European Championship in France

– Bronze medal at the Italian Championship on Reno river at Porretta Terme (Bologna)

2003. – Participation at the European Championship in Scotland

– Gold medal at the Italian Championship for Teams at Trento (BZ)

– Bronze medal at the Individual Italian Championship on the Orco river a Pont Canavese (TO)

2005. – Gold medal at the Italian Championship for Teams on the Sturla river at Chiavari (GE)

– Participation at the World Championship in Slovakia

– Participation at the European Championship in Sweden

2006. – Gold medal at the Italian Championship for Teams on the Volturno river at Isernia (IS)

– Silver medal at the European Championship for team in Slovenia

– Participation at the first Olympic Games of Fishing in Portugal

2007. – Gold medal at the Individual Italian Championship on the Volturno river at Isernia (IS)

– Gold medal as member of the Italian Team at the European Championship in Norway (12th place as individual)

– Participation at the World Championship in Finland (20th place as individual)

2008. – Bronze medal at the Individual Italian Championship on the Rienza river at Bolzano

– Participation at the World Championship in New Zealand

– Participation at the European Championship in Spain (13th place as individual)

2009. – Winner of the “Club Azzurro” Competition

2010. – Participation at the World Championship in Poland

– Gold medal as member of the Italian Team at the European Championship in Bosnia (7th place as individual)

2011. – Gold medal at the Italian Master/Junior Championship on the Lys river in Fontainemore (AO)

World champion

– Gold medal as member of the Italian Team at the World Championship in Italy

– Gold medal at the Individual Italian Championship on the Serio river at Bergamo

2012. – Silver medal as individual at the European Championship in Portugal

– Bronze medal as member of the Italian Team at the European Championship in Portugal

– Silver medal as individual at the World Championship in Slovenia

– Silver medal as member of the Italian Team at the World Championship in Slovenia

– 6th place at the “Club Azzurro” Competition

– Silver medal as individual at the Italian Championship on the Adda River in Valtellina

2013. – World champion – Gold medal as individual at the World Championship in Norway

– Silver medal as member of the Italian Team at the World Championship in Norway

Podio Mondiali Slovenia 2012foto 2 web
Silver medal as member of the Italian Team at the World Championship in Slovenia

podio-team web2

Valerio web 8

Valerio web 3

Valerio web 1

podio-individuale web5
World champion – Gold medal as individual at the World Championship in Norway
podio-individuale web0
World champion – Gold medal as individual at the World Championship in Norway

Valerio web 10

Loading

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

*