Imitacija zelene gusenice – Inchworm

Imitacija zelene gusenice – Inchworm
Geometridae on plant in the wild
Zelena gusenica s imitacijom

Kada sam prošli put bio s prijateljima na Gradcu krajem septembra, seli smo malo da odmorimo kod Roke ispred Tetrebovca Zoran, Velibor i ja. Tokom priče primetio sam gusenicu, koja se spustila na Zoranov ranac.

Drugari ispred Tetrebovca: Zoran, Ivan i Velibor
Zelena gusenica
Zelena gusenica

Poslikao sam je, zelene je boje, a ima noge napred i nazad. Kreće se tako da se pridržava zadnjim nogama, podigne telo i ispituje prednjim nogama za šta bi se mogla uhvatiti. Kada nađe nešto uhvati se prednjim nogama i privuče zadnje noge tako da se telo savije. Tako se i kreće. Pričali smo o tome kako bi imitacija takve gusenice bila odlična za prevariti pastrmku, jer često vise na niti iznad vode, a poneka pastrmka iskoči iz vode da je pojede.

Zna da visi na niti iznad vode
Potočara na imitaciju zelene gusenice Inchworm

Našao sam tražeći po netu imitaciju koja mi je odgovarala, a uradio ju je Mario iz Argentine.

Donosim njegove slike i način kako ih pravi. Evo prevoda sa Google translate

Pre dvadesetak godina putovao sam sa prijateljem u Junin de los Andes u mesecu januaru i imao nekoliko sjajnih ribolovnih trenutaka, ali jedan od njih mi je zaista ostao u mislima. Kasno smo stigli do reke Alumine i odlučili da tamo prenoćimo. Sledećeg jutra baš sam hteo da popijem par (klasična argentinska infuzija) dok sam gledao neke zelene stvari preko nekih vrbovih trupaca. Mislio sam da je to ostalo samo neko parno bilje koje su ljudi ostavili, ali kasnije sam shvatio da su ove zelene stvari hiljade centimetara (ličinke mnogih vrsta moljaca) koje su pale s vrba. Tada sam uzeo pregršt ovih crve i počeo da ih ispušta na vodu. Video sam da su neki prilično brzo potonuli, a drugi su ostali na površini, plutajući u struji. Ovo je zavisilo od toga kako su padali na vodu, prekidali površinski napon ili ne. To su sigurno bile glavna hrana pastrmke u tom mesecu, i iako smo videli mnogo muha vezanih da liče na ova bića i čuli smo priče o tome koliko su efikasna, nismo imali imitacije u našim kutijama ili vezivanje materijala za izradu nekih od njih. Prošlo je mnogo godina od tog dana, ali u međuvremenu sam imao stotine zahteva da svežem ove male crve i koristeći sve vrste materijala: vernile, pena, sinhronizacija, svannundaze, čipka larve, vinil rebro i još mnogo toga. Ali u leto 2006. godine vratio sam se u Patagoniju, u toplim mesecima januaru i februaru. Tada sam saznao da su to zaista efikasne muve. Napravio sam loše izrađenu imitaciju, gumenu traku od čartuza EVA, vezanu u samo jednu tačku na udici, koja je izgledala poput V. Ipak, imao sam odlične rezultate s njom. Tada, davne 2007. godine, lovio sam sa još jednim prijateljem na reci Malleo, gde smo uhvatili 10 duga i grgeča samo puštajući neke od tih muva da potonu između dve vrbe. Mala pastrmka se uzdigla da leti, velike su upravo pojele one koje su potonule kad su im se približile. Postavili smo malu težinu vođi na oko 40 cm od muve i pustili je da potone na dno, gde se držala velika pastrmka. Oni bi krstarili kako bi uzeli muvu dok je letela pored njih. Na tim mestima, na ivicama vrba, većinu vremena imala je pastrmka u porastu, jer je vetar na njih otpuštao crve. Tada treba muvu staviti blizu osnove drveta i pokušati da muva odnese bez povlačenja. Mnogo puta je odgovor bio neposredan. Iako postoji mnogo obrazaca koji imitiraju crve od inča, opisaću onaj koji smo koristili u ovom slučaju. Neki mogu reći da je to previše jednostavno, ali rekao bih da je to neophodno tokom ribolova u januaru i februaru u vodama sa vrbama na obalama.
Napomena urednika: Kod nas je u Januaru i februaru zima, ali je u Argentini i Južnoj Americi leto, pa je logično da ima puno ovakvih gusenica.

Spisak materijala
Udica: veličina # 12 do # 14, udicaa za suve muhe (TMC 100 ili slična). Konac: 8/0, zelena Telo: traka od pene. Isecite makazama. Vrhove treba zaokružiti upaljačem.

Izrada:

Korak 1 Na isto mesto zavežite traku od gume sa nekoliko okreta navoja.

Korak 2 Nastavite da radite zavoje dok ne dođete do ušice udice, oni bi trebali biti ravnomerno odvojeni.

Korak 3 Još jednom zavežite traku od pene sa nekoliko okreta na istom mestu. Prorez između dve tačke treba pustiti, tako da opisuje krivu. Odvežite i zacementirajte konac tako da ostane čvrst.

Postupak izrade imitacije zelene gusenice Inchworm

Original: Inchworm
Izrada Mario Capovía Del Cet
 Argentina

About twenty years ago, I traveled with a friend to Junín de los Andes in the month of January and had some great fishing moments, but one of them really stuck in my mind. We got to the Aluminé river late and decided to spend the night there. The following morning I was just about to have some mate (classic Argentine infusion) as I watched some green stuff over some willow logs. I thought it was just some mate herbs people had left behind, but later on I realized that this green stuff were thousands of inchworms (the larva of many species of moths) that had fallen from the willow trees.I then took a handful of these worms and began dropping them on the water. I saw that some sank pretty fast and others remained at the surface, floating in the current. This depended on how they fell on the water, breaking surface tension or not.These certainly were prime trout food in that month, and though we had seen many flies tied to resemble these beings and heard stories about how effective they were, we had no imitations in our boxes or tying materials to make some of them.Many years passed from that day, but in the meantime I had hundreds of requests to tie these little worms, and using all kinds of materials: vernille, foam, dubbing, swannundaze, larva lace, vinyl rib, and more. But it was in the summer of 2006 that I got back to Patagonia, in the warm months of January and February. Then I got to know that these were really effective flies. I made a badly crafted imitation, a chartreuse EVA rubber strip tied at only one point on the hook, which looked like a V. Still, I had great results with it. Then, back in 2007, I was fishing with another friend at the Malleo river, where we caught 10 rainbows and a perch just by letting some of these flies sink between two willow trees. Small trout rose to take the fly, big ones just ate the ones that sank when these drifted close to them. We set a small weight on the leader about 40 cm away from the fly, and let it sink to the bottom, where the big trout were holding. These would cruise to take the fly as it drifted by them.These spots, at the edge of the willow trees, had rising trout most of the time because the wind made worms fall off them. Then one should place the fly close to the tree base and try to make the fly drift with no drag. Many times the response was immediate.Although there are many patterns that imitate inch worms, I will describe the one we used in this case. Some may say it´s too simple but I´d say it´s a must when fishing in January and February in waters with willow trees in its shores.

List of materials

MATERIALS Hook: size #12 to #14, dry fly hook (TMC 100 or similar).Thread: 8/0, green Body: foam strip. Cut with scissors. Tips should be rounded with a lighter.

Step 1 Tie the foam rubber strip with several thread turns at the same spot.

Step 2 Keep doing turns until you reach the hook eye, these should be separated evenly.

Step 3 Tie the foam strip once again with several turns at the same spot. The section between the two points should be let loose, so that it describes a curve. Tie off and cement the thread so that it remains firm.

Sa: https://www.flydreamers.com/en/fly-tying/inchworm-vl99

Priredio: Ivan Korhner
Foto: Arhiva Mušičara i internet

Loading

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

*