„AKVAKULTURA I RIBARSTVO – stanje i perspektive u BiH“

„AKVAKULTURA I RIBARSTVO – stanje i perspektive u BiH“

predstavljanje-knjige-akvakultura-i-ribarastvo2Prikaz knjige: „AKVAKULTURA I RIBARSTVO – stanje i perspektive u BiH“

Stara kineska poslovica kaže: „Daj čovjeku ribu i nahranio si ga tog dana. Nauči ga da je ulovi i nahranio si ga doživotno.
Citirana mudrost ujedinila nas je u želji da vlastita znanja i iskustva objedinimo u zajednički sadržajan, jednostavan i lako razumljiv udžbenik

koji će čitatelja upoznati sa svim bitnim, aktuelnim i naučno baziranim činjenicama vezanim za akvakulturu i ribarstvo.

Vjerujemo kako smo u udžbeniku „AKVAKULTURA I RIBARSTVO – stanje i perspektive u BiH“ uspjeli spojiti nauku i praksu što potvrđuje i činjenica da je isti prihvaćen i kao univerzitetski udžbenik. Cilj nam je bio približiti vam ovu brzorastuću granu agronomije i biotehnologije koja, u odnosu na ostale agronomske djelatnosti, ima najizraženiji trend rasta na svjetskom nivou, ali i ukazati na mogućnosti njenog razvoja u Bosni i Hercegovini, uz uslov racionalnog i održivog korištenja raspoloživih prirodnih vodnih potencijala i bioloških resursa. Materija obrađena u udžbeniku predstavlja jedinstveno djelo u kojem je sažet pregled stanja svjetske akvakulture i ribarstva, osnovne principe tehnologije uzgoja i prerade ribe i školjkaša zastupljenih u uzgoju slatkih i morskih voda BiH, sa pratećim dijelovima koji se odnose na zaštitu sredine, ekonomiku i legislativu akvakulturne proizvodnje.

Iako počeci organizovane akvakulture na ovim prostorima datiraju još iz 1882. godine, BiH još uvijek nedovoljno koristi vlastite potencijale za razvoj salmonidne i ciprinidne akvakulture. U hidrografskom smislu, po količini i kvalitetu vode, BiH je jedna od bogatijih država jugoistočne Europe sa idealnim uslovima za slatkovodnu akvakulturu i sportsko ribarstvo. S druge strane, morska akvakultura je ograničena na mali dio mora koji teritorijalno pripada BiH. Ipak u raspoloživim, iako malim, prostorima odvija se moderna marikulturna proizvodnja s mogućnošću povećanja proizvodnih kapaciteta.

Udžbenik „AKVAKULTURA I RIBARSTVO – stanje i perspektive u BiH“ koncipirali smo kroz šesnaest naoko zasebnih cjelina – poglavlja, kako slijedi: Uvod, Akvakultura i tradicionalno ribarstvo, Akvakultura u svijetu, Akvakultura u Evropi, Potrošnja ribe u svijetu i Evropi, Značaj bosanskohercegovačkog ribarstva, Sistemi uzgoja, Akvakultura slatkih i morskih voda, Ribarsko iskorištavanje voda, Prerada ribe, Sportski ribolov, Bosanskohercegovački uvoz i izvoz ribe, Ekonomika u akvakulturi, Glavni proizvođači ribe u BiH, Zaštita vodene sredine i Zakonska regulativa.

Bibliografske jedinice navedene u popisu literature tek su dio najraznovrsnije knjižne građe koju je valjalo proučiti tokom pripreme ovog udžbenika.

Sistematskim prikazom navedenih poglavlja namjera nam je bila da se čitatelji postupno uvode u ovu problematiku, a istovremeno da se sa naučne i stručne strane pokažu osnovni elementi tehnologije proizvodnje i prerade ribe i školjkaša, zaštite uzgojne sredine i ekonomski pokazatelji koji ukazuju na uspješnost proizvodnje, što može biti ključno za pokretanje nove akvakulturne proizvodnje s ciljem održivog razvoja ruralnih prostora.

Prema našim spoznajama, na području BiH do sada nije objavljeno djelo ovakvog sadržaja, što uvećava značaj udžbenika kao univerzitetskog, ali i kao poželjne literature za popularizaciju te približavanja ove problematike širem krugu zainteresovanih čitatelja koji se bave ili namjeravaju baviti akvakulturom i sportskim ribolovom.

Banjaluka jul 2015.

Autori

Priredio IK/OnlineMušičar

nalepnica musicar web malecka

Loading

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

*