Pravilnik o načinu određivanja i visini naknade štete nanete ribljem fondu

Pravilnik o načinu određivanja i visini naknade štete nanete ribljem fondu

pravilnikPravilnik o načinu određivanja i visini naknade štete nanete ribljem fondu

Službeni glasnik RS”, br. 84/2009

Na osnovu člana 14. stav 8. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda (“Službeni glasnik RS”, broj 36/09),

Ministar životne sredine i prostornog planiranja, donosi

PRAVILNIK

o načinu određivanja i visini naknade štete nanete ribljem fondu

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se način određivanja i visina naknade štete koju korisniku ribarskog područja plaćaju pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice ako obavlja ribolov suprotno odredbama Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda (“Službeni glasnik RS”, broj 36/09) ili na drugi način nanese štetu ribljem fondu.

 Član 2.

Visina naknade štete iz člana 1. ovog pravilnika određuje se u zavisnosti od vrste ribljeg fonda i iznosi:

1.

glavatica Salmo marmoratus

dunavska haringa Alosa caspia

crnomorska haringa Alosa immaculata

crnka Umbra krameri

svetlica Leuciscus souffia

drimski šaradan Pachychilon pictum

linjak Tinca tinca

zlatni karaš Carassius carassius

veliki vretenar Zingel zingel

mali vretenar Zingel streber

čikov Misgurnus fossilis

sve vrste roda Eudontomyzon Eudontomyzon

sve vrste roda Lampetra Lampetra

rak rečni Astacus astacus

rak potočni Austropotamobius torrentium

8.000 dinara po primerku

1.1.

moruna Huso huso,

sim Acipenser nudiventris

pastruga Acipenser stellatus

atlantska jesetra Acipenser sturio

dunavska jesetra Acipenser gueldenstaedti

2.000.000 dinara po primerku

2.

kečiga Acipenser ruthenus

som Silurus glanis

mladica Hucho hucho

potočna pastrmka Salmo trutta

drimska pastrmka Salmo farioides

lipljen Thymallus thymallus

 

5.000 dinara po primerku

2.1.

ohridska pastrmka Salmo letnica

makedonska pastrmka Salmo macedonicus

dužičasta pastrmka Oncorhynchus mykiss

jezerska zlatovčica Salvelinus alpines

potočna zlatovčica Salvelinus fontinalis

smuđ Sander lucioperca

smuđ kamenjar Sander volgensis

4.000 dinara po primerku

2.2.

štuka Esox lucius

manić Lota lota

mrena Barbus barbus

bucov Aspius aspius

šaran Cyprinus carpio

3.000 dinara po primerku

2.3.

deverika Abramis brama

plotica Rutilus pigus

jaz Leuciscus idus

klen Leuciscus cephalus

skobalj Chondrostoma nasus

nosara Vimba vimba

rečna školjka Unio pictorum

1.000 dinara po primerku

 2.4.

kesega Abramis ballerus

crnooka deverika Abramis sapa

krupatica Blicca bjoerkna

grgeč Perca fluviatilis

crvenperka Scardinius erythrophthalmus

bodorka Scardinius erythrophthalmus

i sve ostale vrste riba

100 dinara po primerku

Član 3.

Za svaki primerak ribljeg fonda čija je dužina ispod veličine propisane Naredbom o ustanovljavanju lovostaja za pojedine vrste riba na ribarskom području ili delu ribarskog područja i o zabrani lova riba koje nemaju propisanu veličinu(“Službeni glasnik RS”, br. 17/09 i 36/09), visina naknade štete određuje se u iznosu od 6500 dinara.

Član 4.

Ako je šteta naneta ribljem fondu nastala kao posledica zagađenja ribolovne vode, visina naknade štete iznosi 60% od iznosa utvrđenog u članu 2. ovog pravilnika.

Član 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

*